مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی ملی سنجش آب دانشگاه بیرجند

اندازه گیری آزمایشگاهی فشارهای دینامیکی در سازه های هیدرولیکی- توسط پیزومتر 810kb(+)


اندازه گیری ذرات با دستگاههای لیزری  363kb(+)


اندازه گیری سرعت به روش لیزری  429kb(+)


سرعت سنج حجمی وسیله ای جدید و ساده برای اندازه گیری سرعت نقطه ای آب در کانال های روباز  390kb(+)

اندازه گیری آزمایشگاهی سرعت های نوسانی در سازه های هیدرولیکی- دستگاه ADV(+)

/ 0 نظر / 16 بازدید