معرفی کتاب مبانی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی

فهرست

۱. مقدمه

۲. اجزای شبکه‌های آبیاری و زهکشی

۳. کلیات مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی

۴. سنجش آب

۵. بهره‌برداری شبکه‌های فرعی آبیاری (مزرعه)

۶. بهره‌برداری شبکه‌های اصلی آبیاری

۷. بهره‌برداری و نگهداری ایستگاه‌های پمپاژ

۸. نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

۹. ارزیابی کارایی و پایش شبکه‌های آبیاری و زهکشی

منابع

سایت انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

/ 0 نظر / 53 بازدید