روش های کنترل فرسایش آبی- کنترل مکانیکی-قسمت دوم

مشاهده قسمت اول روش های کنترل فرسایش آبی

سدهای خشکه چین
در مناطقی که سنگ های تقریباً درشت و مقاوم نسبت به آب یافت می شوند، می توان با استفاده از این سنگ ها سدهایی تا ارتفاع حداکثر 5/1 متر ساخت. اگر بخواهیم این سدها را در محلی بسازیم که جریان شدت دارد، می توان جهت استحکام از ریختن ملات در بین سنگ ها استفاده نمود. فاصله سدهای خشکه چین از هم، به شیب زمین و جنس کوه و دیگر امکانات موجود بستگی دارد. برای آنکه سدهای خشکه چین آب و خاک را خوب حفظ کند ، باید دائم از آنها مراقبت بعمل آید زیرا اغلب دیده شده است که یا این سنگ چین ها به عللی ریزش کرده است و سد خراب شده یا اینکه جنس زمین زیر سد و فشار آب طوری بوده که در  کف سد سوراخهایی بوجود آمده است که سبب خروج آب از کف سد شده است که سبب خروج آب از کف سد شده است و در نتیجه سیلابها همین طور که از بالا وارد محل سد های خشکه چین میشود ، بدون توقف و تاخیر از کف آن خارج میگردد.

 به سایت جدید منتقل شد

/ 0 نظر / 21 بازدید